Granens unika egenskaper

Granar spelar en viktig roll när byggbranschen ska bidra till minskade klimatsutsläpp.

Granskog

Skogsbruk är en viktig del av den industriella historien i Sverige och Norden. Sågverk och trävaruhandel bidrog till ekonomisk tillväxt och timmer var en viktig exportnäring. Men avverkningen var hög och i slutet av 1800-talet var avskogning ett reellt problem i Sverige.

1903 inrättades den första skogsvårdslagen i Sverige för att säkerställa att skogsbruket sköttes korrekt och att skogen tillvaratogs för att trygga virkesförsörjningen för kommande generationer. Skogsvårdslagens principer har uppdaterats ett par gånger sedan dess, men har fortfarande stor inverkan på dagens skogsbruk. I dag finns 28 miljoner hektar skogsmark i Sverige och det totala virkesförrådet utgör 3488 miljoner m³skog, vilket är en ökning med över 200 % sedan 1920-talet. 70 % av landets totala landyta består av skog och av denna är ungefär 85 % produktiv skogsmark. Majoriteten av Sveriges skogar består av gran och tall. Källa: Riksskogstaxeringen.

Gran bidrar till att minska klimatutsläppen

Aktivt skogsbruk och användning av trä är två faktorer som bidrar till att minska klimatutsläppen.

– När trädet växer tar det upp koldioxid från luften. Träet använder kolet som byggmaterial och binder därför detta, medan syret släpps ut igen. Så egentligen är det inte koldioxid som lagras i trädet, men man brukar räkna om värdena till CO2 för att påvisa hur mycket som lagras, säger Thomas Lökken, teknisk chef på Hunton.

När granen förädlas till produkter bildas ett eget kretslopp. Huntons produkter produceras huvudsakligen av granflis som är en restprodukt från de miljöcertifierade sågverken i norska Gjövik. Så länge trävirket används i form av byggmaterial kommer det att binda kol under hela sin livslängd. Så genom att använda trä i så stor utsträckning som möjligt vid bostadsbyggande, kan koldioxidutsläppen reduceras.

Naturens längsta träfiber

I dag har intresset för trä ökat. Granens fördelar är att det är ett starkt material i förhållande till sin vikt, vilken gör den extra lämpad att använda som byggmaterial.

– På Hunton använder vi gran i våra produkter. Träfiber från gran består till 95 procent av fiber med förhållandevis långa celler från 0,02 mm upp till 5 mm, vilket är betydligt längre jämfört med virke från andra barrträd. Och det är just detta som gör granfiber så lämpade att använda i förädlade byggmaterialprodukter som exempelvis vår träfiberisolering.

Mer träanvändning i stora byggen

De senaste tio åren har produktutvecklingen inom lim- och mekaniska sammansättningsmetoder gjort att gran med fördel också kan användas vid större byggkonstruktioner.

– Det är flera fördelar med att välja trä till större byggprojekt genom både ökad effektivitet och minskade utsläpp. Genom att välja träbaserade material kan man minska CO2-utsläppen med mellan 30 till 50 procent utan att koldioxidlagringseffekten är medräknad. Gör man det blir utsläppet nära noll, förklarar Aasmund Bunkholt, chef för organisationen i TreFokus i Norge.

TreFokus är en organisation med uppdraget att tillgodose information och fakta kring trä till både professionella aktörer inom bygg, och till konsumenter.

Enligt Bunkholt byggs upp till 70 procent av alla skolor i Norge med utgångspunkten att så mycket trä som möjligt ska användas. Forskning visar nämligen att trä har en positiv effekt på både den fysiska och den mentala hälsan.

– Vi vet att elever som går i skolbyggnader av trä får lägre puls och stressar mindre. Till och med nervsystemet blir lugnare i innemiljöer av trä, säger Bunkholt. Forskning visar att vi både trivs och mår bättre om vi är omgivna av trä.

Eftersom skog och trä är förnybar råvara kan det användas oändligt om det underhålls på ett ansvarigt sätt.

– För varje gran som huggs ned, planteras en ny. Detta för att tillvarata vårt nordiska skogsbruk som är en av våra viktigaste förnybara resurser.

Källor: