Trä – vår viktigaste råvara

Har du tänkt på att skogens resurser är cirkulära – förutsatt att du varsamt tar hand om den?  I Norge är skogen stor och på tillväxt. Under de senaste hundra åren har volymen tredubblats. Därför kan avverkning och uttag av virke från skogen ökas, inom hållbara gränser.

För att säkerställa att skogarna sköts på ett hållbart sätt etablerades PEFC , som är världens största skogscertifieringssystem. När något är PEFC-märkt kan du vara säker på att råvaran kommer från hållbart skogsbruk. Ett hållbart skogsbruk förhindrar avskogning och olaglig avverkning samtidigt som hänsyn tas till natur, klimat och människors rättigheter. I Norge är alla skogar PEFC-certifierade.

 

Krav på hållbart skogsbruk

De flesta kraven i den norska PEFC Forest Standard handlar om att skydda den biologiska mångfalden, ta hänsyn till friluftsliv och säkerställa plantering av ny skog. De viktigaste åtgärderna för att trygga artrikedomen är arbetet av nyckelbiotoper, där både livscykelträd och döda träd lämnas kvar, sätta kantzoner mot sjöar, vattendrag och myrar och ta särskild hänsyn till fågellivet. Den framtida skogen tryggas genom ett återbeskogningsprogram, ungskogsvård och uppföljning av ungskogsåkrar.

Källa: PEFC Norge

PEFC ser över standarderna vart femte år för att säkerställa att de uppdateras i förhållande till ny kunskap och utveckling. Den norska PEFC Forest Standard har nu genomgått fyra revideringar. I den nya skogsstandarden  har kraven skärpts avsevärt gällande hänsyn till miljö och friluftsliv.

Från granflis till byggmaterial

Skogens virke bearbetas av sågverk till byggmaterial och högvärdiga produkter med lång livslängd, medans massvirke, restprodukter och avfall används i andra industrier och till energiproduktion.

Hunton är en av Nordens ledande producenter av träbaserade byggmaterial. Byggmaterialen skyddar ditt hem från kyla, vind och ljud och kan enkelt monteras i hela system för vägg-, golv- och tak som gör det enkelt att bygga framtidssäkert och gediget.

Vår viktigaste råvara är granflis som kommer från sågverken i Norge. 100% PEFC-certifierad träflis levereras till våra fabriker där den defibreras till träfibrer som vi tillverkar byggmaterial av –  träfiberisolering, vindspärr och undertak.  Skogen fungerar som ett lager och de byggmaterial vi producerar fortsätter att lagra kol under hela sin livstid.

 

Vad innebär det för mig att produkten är PEFC-märkt?

När något är PEFC-märkt vet du att råvaran eller produkten kommer från hållbart skogsbruk. Detta säkerställs genom standarder för hållbart skogsbruk och spårning genom hela värdekedjan. Överensstämmelse med standarderna kontrolleras av oberoende tredjepartscertifieringsorgan.

 

Källor: