En bra inomhusmiljö är bättre för hälsan

Vår inomhusmiljö är viktig för hur vi mår och trivs. Vi tillbringar mer tid inomhus än någonsin, och då är det nödvändigt att miljön i våra hem, dagis, skolor och arbetsplatser är bra.

Trä bidrar till en bättre inomhusmiljö

Många personer i Sverige lider av astma, allergier, eksem och andra problem med luftvägarna, och sådana problem förekommer oftare hos personer som ofta befinner sig i byggnader med dålig miljö.

Trä är ett naturligt material som antas att bidra till en god inomhusmiljö och en bättre hälsa.

Vad skapar ett dåligt inomhusklimat?

 • Fukt som kan leda till fuktskador och mögelangrepp
 • För höga eller låga temperaturer
 • Avgasning, damm och smuts
 • Oväsen

Hur förbättrar trä inomhusklimatet?

 • Trä reglerar fuktnivåerna och minskar därmed även luftfuktigheten
 • Tre reglerar därmed temperaturen
 • Trä avger färre gaser och dammpartiklar
 • Trä binder kol
 • Trä absorberar och dämpar oljud

Luftfuktighet

Bortsett från tobaksrök är fukt och mögel de största bovarna när det gäller inomhusmiljön. Personer som bor i hus med fuktproblem har oftare problem med hosta, astma, bronkit, luftvägsinfektioner och eksem. Många upplever även symptom som huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Mest utsatta är små barn samt personer som sedan tidigare haft liknande problem.

En optimal luftfuktighet inomhus ska ligga mellan 20 och 40 procent. Om luftfuktigheten är lägre kan man få problem med irriterad hud och hals, och om den är högre kan det leda till kondens, fuktskador och mögel. Dessutom kan hög luftfuktighet leda till en ökad avgasning från husets material, samt en större förekomst av bakterier och dammkvalster som trivs i ett fuktigt klimat.

Fuktskador kan uppstå på grund av:

 • tvättning och rengöring
 • matlagning
 • duschande
 • läckage från fönster, tak eller husgrund
 • konstruktionsfel i byggnaden

När vi vet att det finns ett klart samband mellan fukt och luftvägsproblem, blir en god ventilation avgörande.

För att kunna byta ut den gamla luften måste ny luft komma in. Om många människor befinner sig i samma lokal, måste det vädras oftare.

Detta sker allra bäst vid en optimal luftomsättning som effektivt rensar luften. Det är bättre att skapa ett ordentligt luftdrag några minuter än att låta fönstret stå öppet under en längre tid.

Trä reglerar fuktnivåerna

Fuktig luft som finns i och utanför en byggnad försöker alltid jämna ut sig. Därför pågår det alltid en fuktvandring i tak och väggar. När fukten vandrar genom konstruktionen kan den bilda kondens i isoleringen. Tät ångspärr i tak och väggar är därför ingen optimal lösning, då den kommer att hindra fukten från att röra sig, utan stängs in i huset.

Om man i stället använder trä försvinner behovet med tät ångspärr invändigt och du kan använda en ångbroms istället. Träfiberisolering* tar upp och avger fukt i takt med omgivningen, så att fukten inte stannar kvar i isoleringen. Detta minskar även risken för svamp och röta.

*Träfibersiolering är en byggnadsisolering av naturliga träfibrer från gran.

Visste du att:

 • en människa avger 40 gram vatten per timme?
 • tre av tio norska bostäder har påvisade fuktskador (2016)?

Temperatur

En optimal inomhustemperatur är viktig för både trivsel, prestanda och hälsa. Eftersom temperaturen utomhus växlar så mycket kan det dock vara svårt att reglera temperaturen inomhus. Många luftventiler stänger sig när det blir kallt, vilket i sin tur kan leda till dålig ventilation.

Inomhustemperatur på 20 till 22°C

För att skapa den bästa inomhusmiljön bör temperaturen ligga på mellan 20 och 22 grader, och mellan 14 och 16 grader i sovrummet.

För höga temperaturer inomhus kan leda till en ökad avgasning och förekomst av mögel.

Trä reglerar temperaturen

Trä har en unik förmåga att lagra värme: Träet tar upp värme från sin omgivning, lagrar den och frigör den sedan efterhand. I praktiken kan värmelagringskapaciteten jämföras med effekten hos en täljstenskamin, där värmen lagras i stenen i flera timmar efter att elden har slocknat.

Träfiberisolering jämnar ut temperatursvängningarna inomhus mycket bättre än någon annan typ av isolering. Träfibersiolering har faktiskt dubbelt så hög värmelagringskapacitet som mineralull (glas- och stenull). Dessutom tätar träfiberisoleringen bra runt fönster, bjälklag och andra områden där annan isolering har svårt att lyckas.

Avgasning, damm och smuts

De flesta material som vi omger oss med innehåller giftiga kemikalier eller tillsatser som avges som partiklar eller gaser. Dessa kan skada vår hälsa när vi andas in dem eller får dem på huden.

Ett bra inomhusklimat kommer generellt att minska förekomsten av gaser och partiklar. Dammpartiklar är de minsta partiklarna i både inom-och utomhusluften, och är även de allra farligaste. Dammpartiklar inomhus kan bland annat komma utifrån, från eldning och från föroreningar som till exempel mögel och bakterier.

Eftersom vi andas in ungefär 15 liter luft varje dygn, säger det sig nästan själv att en låg förekomst av gaser och dammpartiklar är bättre för vår hälsa.

Var därför noga med:

 • god ventilation, bra vädring (förutsatt att uteluften är bra)
 • regelbunden rengöring utan för mycket fukt och virvlande damm
 • omge dig med material som inte avger hälsofarliga gaser

Trä reducerar hälsofarliga gaser och dammpartiklar

Genom att välja så kallade lågemitterande material* kommer du att bidra till en mindre förorenad inomhusluft.

Huntons produkter innehåller inga farliga ämnen eller andra relevanta ämnen i mängder som utgör en fara för miljön eller din hälsa. Våra produkter bedöms inte avge partiklar, gaser eller strålning som har en negativ inverkan på inomhusmiljön eller på hälsan.

Trä kan även, beroende på ytbehandlingen, absorbera gaser som formaldehyd och NOx. Du kan alltså få flera hälsofördelar genom att ersätta material och produkter som avger giftiga kemikalier och tillsatser med material av trä.

*Material som avger mindre strålning och gas.

Estetik

Vår omgivning påverkar oss, och hur vi uppfattar omgivningen kan ha stor påverkan på vår inomhusmiljö.

Trä uppfattas som positivt

Att vara ute i naturen har en bevisat positiv effekt på oss. Likaså kan användning av trä inomhus ha en positivt psykologisk effekt, eftersom trämaterial ofta uppfattas som naturliga, harmoniska och inbjudande. Att välja material av trä kan även bara bra för vår kropp, eftersom träet sviktar när vi går på det, vilket innebär en mindre belastning för kroppen.

Oväsen

Oljud när man vill koppla av, prata, arbeta eller sova är sällan något man önskar sig. Oväsen klassas som en förorening, och är enligt Miljöverket det miljöproblem som drabbar flest personer i Norge.

Ca 20 decibel: Upplevs som tyst
Ca 60 decibel: Normalt samtal
Ca 90 decibel: Stadstrafik
Ca 125 decibel: Smärtgräns

Trä dämpar oljud

Många material, som till exempel betong, leder effektivt ljud. Trä har däremot ljudabsorberande egenskaper. I synnerhet träfibrer är utmärkta till att dämpa ljud. Ytterligare ljudisolering uppnås med inblåst träfiberisolering, då denna tätar luftfickor och sprickor.

Läs mer inom inomhusklimat.