Hållbarhet på Hunton

Publicerade: 19. oktober 2022

Hunton är medveten om sitt ansvar som företag för samhället. Därför är vi ett företag som har högt fokus på ESG (Environment, Social and Governance) och arbetar målmedvetet med hållbarhet i relation till produktion, arbetsliv och vår omgivning.

Läs hallbarhetsrapport for 2022 här

Environment – Miljö och klimat

Miljøfyrtårn

Hunton Fiber AS är certifierad enligt Miljøfyrtårn och arbetar aktivt med miljöförbättringar inom arbetsmiljö, avfallshantering, energianvändning, inköp och transporter.

Huntons Klimatmål

Våra klimatmål är ambitiösa, och innan 2030 ska Hunton:

 • Bli en del av den cirkulära ekonomin med egenproducerade produkter
 • Reducera lokal påverkan med 80%
 • Reducera avfall med 80%
 • Reducera CO2-ekvivalenter med 30% (direkta utsläpp)

Basår: 2020.
Våra utsläpp 2020 var 2.500 ton CO2-ekvivalenter.

Hunton kommer kontinuerligt att arbeta för att förbättra sina insatser för miljön och driva vår verksamhet med minsta möjliga koldioxidavtryck genom att:

 • Primärt använda förnybara och närliggande insatsfaktorer i vår egen produktion
 • Kontinuerligt dokumentera och förbättra miljöledningssystemet för att förbättra miljöprestanda
 • Säkerställa att vi följer etiska riktlinjer i vårt miljö- och klimatarbete
 • Förankra vår miljöpolicy i FN: s globala mål för hållbar utveckling (med fokus på hållbart byggande och
  samhälle, ansvarsfull konsumtion och produktion samt stoppa klimatförändringar)
 • Säkerställa bra kompetens i organisationen inom miljö- och klimatområdet

 

Social – Företagens sociala ansvar

Arbetsliv

Vi är fast beslutna att aktivt bidra till lokalsamhället och vara en arbetsplats med plats för alla. Vi vill hjälpa så många som möjligt att få in en fot på arbetsmarknaden och öka sin kompetens. Därför tar vi in lärlingar som har möjlighet att ta med sig ett certifikat. Vi erbjuder certifikat inom automation och produktionsteknik i samarbete med landstinget. Cirka 90% av våra produktionsanställda har ett lärlingsintyg.

Vi deltar i Trainee Innlandet, som syftar till att attrahera och behålla kompetens i Inlandsregionen i Norge. Studenter som deltar i programmet kan erbjudas traineetjänster hos oss.

Vi arbetar aktivt för att integrera så många människor som möjligt av dem som faller utanför arbetsmarknaden genom system för modulbaserad yrkesutbildning för flyktingar, Ung Ufør och Ringer i Vannet. Målet är att erbjuda dem ett fast jobb hos oss.

Hunton ska vara en arbetsplats som behandlar alla lika oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnicitet, tro, ålder, sexuell läggning och funktionsförmåga.

För att utveckla solida och framtidsorienterade bygglösningar rekryterar vi proffs från hela världen. Våra medarbetare kommer från totalt 17 nationaliteter, och det är vi stolta över!

Sociala förhållande

Vi ska ta ansvar både nationellt och lokalt genom att stödja humanitära organisationer och utsatta människor i samhället och andra projekt som ligger till grund för jämställdhet, mänskliga rättigheter och den gröna omställningen. Vi kommer också att stödja motionsidrott, elitidrott och lokala evenemang.

Hunton kommer att använda 0,1% av koncernens rörelseintäkter för denna typ av ändamål.

 

Governance – Styrning och affärsetik

Vi ska kontinuerligt arbeta för den mest ändamålsenliga bolagsstyrningen och vidareutveckla koncernens etiska riktlinjer.

Vi kommer att agera proaktivt i förhållande till lagar och förordningar, inklusive:

 • GDPR
 • Korruption – förebyggande av alla former av korruption i koncernen och i förhållande till kunder och
  leverantörer
 • Anmälningar – säkerställa goda rutiner för rapportering och hantering av anmälningar
 • Jämställdhet och mångfald – arbeta för jämställdhet/mångfald och mot diskriminering och
  trakasserier, inklusive en konkret handlingsplan för en jämn könsfördelning