Trä ger klimatet en framtid

Miljöorganisationen ZERO säger att trä som förnyelsebart material i ökande grad även bör användas i större byggnader – både som bärande element och som isoleringsmaterial.

Publicerade: 23. oktober 2015    

Inom de nästa 15 åren ska Norge minska sina utsläpp av växthusgaser med 40 % (jämfört med 1990), och innan 2050 är målet att bli ett koldioxidneutralt nollutsläppssamhälle.

Enligt Statistiska Centralbyrån (Norge) släpptes det ut 52 miljoner ton 1990, och preliminära siffror för 2014 visar 53,8 miljoner ton. Eftersom trä binder kol anses skog och användning av träprodukter vara en lösning på att minska CO2-utsläppen.

Växthusgaser är gaser som påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten. Koldioxid (CO2) utgör den största andelen av växthusgaserna.

– Trä binder i genomsnitt så mycket som 1,8 kg CO2 per kilo virke, säger Thomas Løkken, teknisk chef på Hunton. – Inget annat byggmaterial kan matcha detta. Naturligtvis måste byggnader byggas med betong, stål och liknande, men enkelt förklarat kan man kompensera för det med en ökad användning av trä. På så sätt blir slutresultatet neutralt eller positivt, summerar Løkken.

Klimatfördelarna med byggprodukter av trä

 • Trä binder CO2.
 • Fotosyntes och bindning av CO2
  Kol är den del av det naturliga kretsloppet. Klorofyll, det färgämne som ger växter och träd sin gröna färg, omvandlar CO2 och vatten till glukos (dextros) och syre.
 • Medan träd växer tar de upp CO2 från luften. Sedan använder de kolet som byggstenar, och binder det medan syret släpps ut igen (fotosyntes). Det är alltså kol, och inte CO2 som lagras i virket, men för att visa hur mycket CO2 som lagras, räknas kolet om till CO2.
 • När ett träd har tagit upp 1 kilo kol har det bundit 3,7 kilo CO2.
 • När trä ruttnar eller dör frigörs det bundna kolet och släpps ut i atmosfären. Därför är det bättre för miljön att använda uppvuxen skog i bland annat byggmaterial. Avverkning av skog reducerar CO2-utsläppet.
 • Träprodukter kan framställas med en låg förbrukning av fossila bränslen och en hög andel förnyelsebar energi. Detta bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser under produktionen.
 • Norska institutet för bioekonomi har rapporterat att produktionen av trämaterial bidrar mindre till växthuseffekten än jämförbara byggmaterial.
 • När det gäller hållfastheten är trämaterialen relativt lätta, vilket ger miljöfördelar under transport.
 • Träprodukter har en lång livstid (eftersom det tas tillvara), och när livslängden är slut kan träet återanvändas eller återvinnas. Om livslängden förlängs med ett bra träskydd, ökar även bindningstiden.
 • När huset rivs, eller möblerna och andra träprodukter kasseras frigörs CO2. Detta virke kan emellertid användas som miljövänlig bioenergi, något som ytterligare minskar behovet av fossilt bränsle.
Miljø

Trä – en förnyelsebar resurs (Illustration från Treindustrien)

 

 

Miljöorganisationen ZERO: – Trä bör användas mer inom byggnation

Miljöorganisationen ZERO säger att trä som förnyelsebart material i ökande grad även bär användas i större byggnader – både som bärande element och som isoleringsmaterial.

Läs mer om ZERO här.

Växthusgaserna från byggnader kommer i huvudsak från uppvärmningen. Träfiberisoleringen binder kol genom hela produktens livstid, och isolerar även så bra att både energibehovet och utsläppen minskar.

Läs mer om Huntons Nativo Träfiberisolering

Källor:

Miljøstiftelsen ZERO
SSB.no
Norsk Treteknisk Institutt
Regjeringen.no
SNL.no
Miljødirektoratet
NIBIO