Huntons bygglösningar bidrar till mindre utsläpp av koldioxidutsläpp

 

Miljöpåverkan: Alla växthusgaser/klimatgasutsläpp som orsakas av ett lands konsumtion, inklusive investeringars, människor, hushålls och den offentliga sektorns konsumtion.

Co2-utsläppen i Norge låg 2015 på 53,9 miljoner ton. Fossilt utsläpp utgjorde 44 miljoner ton.

Trä binder kol.

Co2, eller koldioxid, är en av många växthusgaser*, men av växthusgaser som människan är orsak till utgör Co2 ca 88 %.

Eftersom trä binder kol anses skog och användning av träprodukter vara en lösning på att minska Co2-utsläppen.

Trä kan potentiellt binda i genomsnitt upp till 1,8 kilo Co2 per kilo virke (uppmätt mängd utsläpp) Varje år binder den norska skogen ungefär 25 miljoner ton Co2. Utvinning och användning av trä från skogen binder ytterligare 10 miljoner ton Co2. Inget annat material, som till exempel stål, betong eller mineralbaserade material, kan mäta sig mot trä.

*Växthusgaser är gaser som påverkar klimatet och bidrar till växthuseffekten.

På så sätt bidrar trä till besparinger av Co2-utsläpp.

  • Skogen binder Co2
  • Fullvuxna skogar används i produkter
  • Träprodukter kan framställas med en låg förbrukning av fossila bränslen och en hög andel förnybar energi/bioenergi.
  • Lätta trämaterial är dessutom bättre för klimatet genom att mer material kan lastas i samma transport.
  • Om träproduktens livslängd förlängs binds ännu mer Co2.
  • Träprodukter ersätter andra produkter som inte är lika hållbara, som till exempel stål, betong, aluminium, gips och mineralull (som i de flesta fall avger mer Co2 under framställningen)
  • Träprodukter återvinns
  • Den återvunna produkten används till energi, och leder till en minskning av användningen av fossilt bränsle, som till exempel kol, olja och naturgas.

2011 kom över 80 % av världens energiförbrukning från fossilt bränsle.

Träfiberisolering minskar miljöpåverkan ytterligare

Växthusgaserna från byggnader kommer i huvudsak från uppvärmningen.

Norska byggnader står för 35 % av energiförbrukningen på fastlandet. Här finns det med andra ord stora potentialer att öka användningen av hållbar energiförbrukning

Träfiberisolering är ett viktigt bidrag till det gröna skiftet*. Träfiberisoleringen binder inte bara kol, utan isolerar även så bra att både energibehovet och utsläppen minskar.

*Det gröna skiftet: Ett byte från fossila bränslen till förnyelsebara – eller från svart till grönt kol.

Bindning av Co2

Medan trädet växer tar det upp Co2 från luften. Sedan använder det kolet som byggstenar, och binder det medan syret släpps ut igen (fotosyntes).

Det är alltså kol, och inte Co2 som lagras i virket, men för att visa hur mycket Co2 som lagras, räknas kolet om till Co2.

När ett träd har tagit upp 1 kilo kol har det bundit 1,8 kilo Co2.

Den norska skogen binder över hälften av det Co2 som människorna släpper ut på fastlandet. Dessutom innehåller ett vanligt småhus 14 till 22 kubik trä, så under husets livslängd kommer det att binda ungefär 2,9 ton kol, vilket motsvara cirka 11 ton Co2.

Varje år används det ungefär 3 miljoner kubik byggvirke i Norge, vilket innebär att cirka 675 000 ton kol/2,5 miljoner ton Co2 binds upp i byggnader, möbler och andra träprodukter.

När trä ruttnar eller dör frigörs det bundna kolet och släpps ut i atmosfären. Därför är det en stor miljövinst att hugga ner uppvuxen skog och använda den i produktionen, så att Co2-bindningen förlängs.